Algemene voorwaarden

Reglement Don Bosco rommelmarkt

1. De standen worden voor verhuur aan het publiek aangeboden via de website www.donboscorommelmarkt.be of via inschrijving in het Paviljoen. U kunt ook telefonisch een plaats bespreken. De standhouder is verplicht op voorhand te reserveren en het inschrijvingsgeld (1.00 euro per meter met een minimum van 10 meter. Voor iedere extra meter wordt 1.00 euro aangerekend ) te storten op rekening van :
Don Bosco Rommelmarkt
IBAN : BE95 1030 4779 0958
BIC : NICABEBB

2. Uw inschrijving is definitief en onomkeerbaar. Indien u alsnog verhindert bent worden gestorte gelden niet terugbetaald. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelname kosten, noch enige andere vergoeding voorzien.

3. De reservatie is pas definitief als wij, na toezending van onze bevestigingsmail, het inschrijvingsgeld hebben ontvangen. Bij niet betaling mag u de markt als standhouder niet betreden.

4. Om een vlot verloop van de in te nemen plaatsen te laten doorgaan komt u bij het oprijden van de rommelmarkt naar het onthaal. Het onthaal van dit evenement bevindt zich in de tent nabij Café Het Paviljoen, in de Pastorie straat, ter hoogte van huisnummer 7, 8820 Torhout

5. Standen waarvoor ingeschreven is en die niet ingenomen worden voor 08.00h ‘s morgens zullen door de organisatie worden her toegekend. Hiertegen is geen verhaal mogelijk

6. Kandidaten die niet ingeschreven hebben kunnen enkel een standplaats bekomen indien er nog beschikbare ruimte is. Ze mogen een plaats innemen na toestemming en betaling aan en van de inrichters

7. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder(s) aan derden toegebracht, met inbegrip van roerende of onroerende goederen. Er mag tevens geen schade worden toegebracht aan gevels, bomen of planten.

8. De standen worden geopend vanaf 05:00 uur en uiterlijk om 18:00 uur gesloten. Bijgevolg moeten de standen vanaf 18:00h volledig ontruimd worden zodanig dat alle wegverkeer vanaf 19:00 uur normaal kan verlopen. Tijdens het laden en/of lossen zal de deelnemer er over waken dat zijn voertuig geen hindernis vormt voor andere deelnemers en/of voor het doorgaand verkeer en/of de hulpdiensten.

9. De wagen mag bij de stand geparkeerd blijven, geparkeerd deels op het voetpad en deels op de rijbaan, zij het op een veilige wijze met respect voor de vrije doorgang voor hulpdiensten en politie.

10. De opritten van de omliggende woningen mogen niet gebruikt worden als standplaats tenzij deze gebruikt worden door de bewoners zelf of gevolmachtigden

11. Het is verboden op de rommelmarkt volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden

  • Alle voedingsmiddelen (frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken, enz.)
  • Levende dieren, kopie van Cd’s en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare markten verboden is.
  • Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edele metalen, gesteente, wapens en onderdelen van wapens, munitie, medische apparatuur, rookwaren en andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (wetgeving op ambulante handel.)
  • Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn. Goederen, die strijdig met dit artikel aangeboden worden, zullen door de inrichters verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt.
  • Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld

12. Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmiddelen terug meegenomen door de deelnemer. Iedere deelnemer verlaat zijn /haar standplaats in nette en propere omstandigheden.

13. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van de inrichters, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de verkoops ruimte vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelname kosten, noch enige andere vergoeding voorzien

14. De inrichters, samen met de politie en het stadsbestuur van de stad Torhout, staan in voor het toezicht en de naleving van dit reglement.

15. Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meeste gunstige zin opgelost. Deelnemers (standhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien.

16. Het is verboden om muziek te spelen of te laten spelen op uw stand. Bij inbreuk kunnen auteursorganisaties dit op u verhalen. De organisatie kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

17. Onvoorziene omstandigheden worden door de raad van het inrichtend comité behandeld

18. De inrichtende vereniging is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, heirkracht, enz.